طلوع سه ستاره درخشان در آسمان تابستان نیمکره شمالی
نویسنده: فاطمه کیانی خو
تاریخ انتشار: شنبه 6 تیر 1394 - 19:56
کلمات کلیدی: صورت فلکی،مثلث،تابستانه،دنب،نسرواقع،نسرطائر،چنگ،عقاب،قو
این سه ستاره درخشان در سه گوشه یک مثلث، تشکیل مثلث معروف تابستانه را می دهند.

این سه ستاره درخشان در سه گوشه یک مثلث، تشکیل مثلث معروف تابستانه را می دهند.

مثلث تابستانه

نسرطائرAltair، دنب Denebو نسر واقع Vega که ستاره های الفای صورت های فلکی معروف عقاب، قو و چنگ هستند و در نزدیکی راه شیری آرمیده اند.

صورت فلکی چنگ 

صورت فلکی چنگ و ستاره نسرواقع

صورت فلکی عقاب

صورت فلکی عقاب

صورت فلکی قو

صورت فلکی قو

درخشندگی این سه ستاره در رصد تلسکوپی بسیار شبیه است اما همگی داستان ستاره ای خود را دارند. ویژگی یکسان آن ها در مثلث تابستانه این حقیقت را که آن ها در فاصله های مختلف و درخشندگی های متفاوت هستند پنهان کرده است.

کوتوله سفید، نسرطائر 10 برابر درخشنده تر از خورشید است و 17 سال نوری از ما فاصله دارد. درحالیکه نسر واقع یک کوتوله هیدروژنی است و در فاصله 25 سال نوری و با درخشندگی 30 برابر خورشید است. دنب ابرغول، در حدود 54000 برابر درخشنده تر از خورشید است و 1400 سال نوری دور است.

البته با یک ته مایه تقریبا آبی رنگ، ستاره های مثلث تابستانه همگی داغتر از خورشید ما هستند.

در نهایت پیشنهاد میکنم رصد مثلث زیبای تابستانه به رنگ آبی روشن را در آسمان زیبای نیمکره شمالی از دست ندهید!

روش یافتن مثلث تابستانه در آسمان شب: 

صورت فلکی ذات الکرسی (W  یا M) را در آسمان بیابید (سمت شمال)، سپس ضلع بیرونی هشت فارسی کوچکتر را به سمت راست ادامه دهید تا به ستاره پرنور دنب برسید، برای یافتن مابقی ستاره ها فقط به اندکی صبوری و دقت نیاز دارید!! 

مثلث تابستانه

این مطلب را می پسندید؟
می پسندم
نظرات

شما هم نظر بدهید...
نام شما
پست الکترونیک
 
ارسال نظر
این مطلب را به اشتراک بگذارید...